.RU

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю

Реферат на тему:

Валютна політика як основа валютного регулювання і контролю


Валютна політика кожної країни визначається політикою держав­ного регулювання економіки загалом, ступенем втручання орга­нів державної влади у валютно-кредитні та фінансові відносини. Валютна політика — це сукупність заходів, які здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин відповідно до по­точних (тактичних) та довгострокових (стратегічних) цілей країни. Уряд і Національний банк України здійснюють валютну політи­ку відповідно до принципів загальної економічної політики України. Основною метою валютної політики Національного банку України як складової монетарної політики є стабілізація курсу національної грошової одиниці та збалансованість платіжного балансу країни.

Довгострокова валютна політика передбачає заходи, спрямова­ні на забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов довіри внутрішньої економіки й іноземного бізнесу до націо­нальної валюти, стимулювання розвитку експорту, повернення в країну заробленої іноземної валюти тощо.

Завданням короткострокової валютної політики є забезпечення стабільного функціонування національної валютної системи, спри­яння збалансованості платіжного балансу, гармонізації інтересів ек­спортерів та імпортерів. Вона також передбачає:

поточне регулювання системи валютних обмежень та системи
економічних нормативів (зокрема, допуск нерезидентів на ринок
державних цінних паперів (ОВДП);

створення сприятливих умов для вкладів інвесторів (як націо­нальних, так і іноземних) у національну економіку;

оперативне регулювання валютно-ринкової кон'юнктури за
допомогою валютних інтервенцій для зменшення спекулятивного
тиску на валютний ринок;

удосконалення правової та організаційної структури валют­ного ринку;

здійснення жорсткого контролю за капітальними операціями
резидентів та нерезидентів на валютному ринку України;

удосконалення контролю за експортно-імпортними операція­
ми через налагодження тіснішої взаємодії всіх органів валютного
контролю;

удосконалення міждержавних розрахунків та опрацювання
можливостей різноманітних форм інтеграції (зокрема створення
платіжних та валютних союзів);

проведення курсової політики, яка базується на цільових по­казниках грошово-кредитної сфери;

удосконалення механізму курсоутворення відповідно до струк­турних змін в економіці.

Складовими валютної політики в узагальненому вигляді є:

валютне регулювання;

валютний контроль;

міжнародне валютне співробітництво та участь у міжнарод­них валютно-фінансових організаціях.

Валютне регулювання — це регламентація державою міжна­ родних розрахунків і порядку проведення валютних операцій.

Валютне регулювання з боку держави є об'єктивною еконо­мічною необхідністю, яка зумовлена міжнародною економічною ін­теграцією України до світового співтовариства та пов'язана з між­народною кооперацією виробництва і розширенням міжнародної торгівлі, що спричинило вихід процесу концентрації і централізації капіталу за межі національних кордонів.

Згідно з чинним законодавством України (стаття 11 Декрету Ка­бінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю») Національний банк та Кабінет Міністрів наділені пев­ними повноваженнями у сфері валютного регулювання.

Національний банк України у сфері валютної політики та валют­ного регулювання має такі повноваження:

установлює правила проведення в Україні резидентами і не­
резидентами валютних операцій;

визначає структуру валютного ринку України, а також поря­док та умови торгівлі валютними цінностями на ньому;

установлює порядок переведення, ввезення, пересилання в
Україну та з неї валютних цінностей;

визначає порядок відкриття резидентами рахунків у банках за
межами України та нерезидентами рахунків в уповноважених бан­ках України;

установлює загальні правила видачі резидентам та нерезиден­там ліцензій та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних
операцій, видає ці ліцензії і приймає рішення про їх скасування;

установлює єдиний порядок визначення і використання курсу
грошової одиниці України відносно іноземних валют та розрахун­кових (клірингових) одиниць;

установлює спільно з Кабінетом Міністрів України порядок
використання надходжень у міжнародних розрахункових (кліринго­вих) одиницях та неконвертованій валюті, які використовуються у
торговельному й неторговельному обороті з іноземними державами
на підставі положень міжнародних договорів України;

нагромаджує, зберігає і використовує золотовалютні резерви
з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України;

складає за участю Кабінету Міністрів України платіжний баланс України;

бере участь у визначенні ліміту валового зовнішнього боргу
України та контролює дотримання цього ліміту після його затвер­дження Верховною Радою України тощо.

У сфері валютного регулювання Кабінет Міністрів України має такі повноваження:

визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України
ліміт зовнішнього державного боргу України;

бере участь у складанні платіжного балансу України;

забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в ча­стині, що стосується руху валютних цінностей;

забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України;

визначає порядок використання надходжень у міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються у
торговельному обороті з іноземними державами, а також у неконвертованих іноземних валютах, що використовуються у неторго­вельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України.

Важливою складовою валютної політики є також валютний конт­ роль. Згідно з чинним законодавством України Національний банк є го­ловним органом валютного контролю, який забезпечує виконання упов­новаженими банками та уповноваженими фінансово-кредитними уста­новами функцій щодо здійснення валютного контролю та регламентує відповідальність за порушення валютного законодавства України.

Державні органи (Державна податкова адміністрація, Міністер­ство зв'язку та Державний митний комітет України) також мають визначені законодавством функції у сфері валютного контролю.

Державна податкова адміністрація України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами та нерезидентами на території України.

Міністерство зв'язку України контролює додержання правил поштових переказів та перевезення валютних цінностей через мит­ний кордон України.

Державний митний комітет України здійснює контроль за додер­жанням правил переміщення валютних цінностей через митний кор­дон України.

Одним із елементів валютної політики є міжнародне валютне співробітництво України та участь у міжнародних фінансових організаціях. Значна роль у формуванні довгострокової валютної політики належить міжнародним валютно-фінансовим установам, таким як Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Європейський банк реконструк­ції та розвитку (ЄБРР).

У квітні 1992 р. на прохання України Міжнародний валютний фонд та Міжнародний банк реконструкції та розвитку ухвалили рі­шення про членство України у цих авторитетних фінансових органі­заціях. Верховна Рада України 3 червня 1992 р. ухвалила відповід­ний Закон «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фі­нансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатосто­роннього агентства по гарантіях інвестицій».

МВФ і МБРР мають статус спеціалізованих установ ООН. Вони були створені за її рішенням у липні 1944 р. на міжнародній валют­но-фінансовій конференції у Бреттон-Вудсі (США) з метою спри­яння якнайшвидшому відновленню світової економіки та торгівлі, істотно підірваних унаслідок Другої світової війни: Банк — для на­дання довгострокових кредитів і гарантування інвестицій, Фонд — для сприяння стабілізації курсу валют, попередження порушення рівноваги платіжних балансів, усунення системи валютних обме­жень, розвитку системи багатосторонніх розрахунків тощо.

Міжнародний валютний фонд — міжнародна валютно-фінан­сова акціонерна організація, своєрідний інститут співробітництва, що прагне встановити впорядковану систему платежів та грошових переказів між країнами.

Основні цілі МВФ:

сприяти збалансованому зростанню міжнародної торгівлі;

підтримувати стабільність обмінних курсів валют;

сприяти створенню багатосторонньої системи розрахунків за
поточними операціями між членами Фонду та усуненню валютних
обмежень, які гальмують зростання міжнародної торгівлі;

надавати країнам-членам кредитні ресурси, які даватимуть
змогу збалансовувати зовнішні платежі без використання обмежу­
вальних заходів у галузі зовнішньої торгівлі та розрахунків;

слугувати міжнародним центром співробітництва та консуль­тацій з валютних питань.

МВФ почав свою діяльність у травні 1946 р., маючи у своєму складі 39 країн. Нині до нього входить 178 країн, які представляють найрізноманітніші політичні та економічні системи. Членство у МВФ доступне будь-якій країні, яка проводить незалежну зовнішню політику і готова дотримуватися прав та обов'язків, передбачених Статутом МВФ.

Джерелом фінансових ресурсів МВФ є статутний капітал, що формується за рахунок внесків країн-учасниць в обсязі наданих їм квот, а також накопичень від кредитної діяльності.

Вступаючи до МВФ, кожна країна вносить своєрідний членський внесок: певну суму грошей, яка називається квотою. Квота визна­чає організаційні та фінансові відносини країни-члена з МВФ. Квота призначена для:


vv-aksyuchic-biografiya.html
vv-putin-chast-3.html
vvedenie-650021-rossiya-kemerovo-gruzovaya-str-1-informaciya-soderzhashayasya-v-nastoyashem-ezhekvartalnom-otchete.html
vvedenie-diplomnaya-rabota.html
vvedenie-ezhekvartalnijotche-t-emitenta-emissionnih-cennih-bumag.html
vvedenie-istoriya-magii-v-nejrolingvistike-prajm-evroznak.html
 • spur.bystrickaya.ru/kurs-akcii-45-rub-dohodnost-risku-investirovaniya-v-akciyu-15-viplachivaetsya-dividend-2-rub-temp-prirosta-dividenda-postoyannij-opredelit-temp-prirosta-dividenda-otvet-1011.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-41-naem-zhilogo-pomesheniya-programma-disciplini-grazhdanskoe-pravo-dlya-specialnosti-021100-yurisprudenciya-podgotovki.html
 • assessments.bystrickaya.ru/disciplini-napravleniya-specializirovannoj-podgotovki.html
 • bystrickaya.ru/vozniknovenie-gezleva-chast-11.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-anglijskij-yazik-kurs-i-dlya-napravleniya-080200-62-menedzhment-organizacii.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kafedra-nevrologii-nejrohirurgii-i-medicinskoj-genetiki.html
 • composition.bystrickaya.ru/plan-meropriyatij-romanovskogo-festivalya-na-territorii-municipalnih-obrazovanij-kostromskoj-oblasti-pp.html
 • gramota.bystrickaya.ru/x-rasprostranenie-hristianstva-dvorkin-aleksandr-leonidovich.html
 • student.bystrickaya.ru/36-razdelka-formovanie-i-rasstojka-testa-normi-tehnologicheskogo-proektirovaniya-predpriyatij-hlebopekarnoj-promishlennosti.html
 • universitet.bystrickaya.ru/stati-stranica-10.html
 • writing.bystrickaya.ru/koncepcii-sovremennogo-estestvoznaniya-chast-5.html
 • grade.bystrickaya.ru/ob-osnovnih-itogah-centralizovannogo-testirovaniya-2005-g.html
 • occupation.bystrickaya.ru/mitrofanovoj-inni-vasilevni.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/httpwebdirbglzroundtableinfolic207html-besplatnaya-kompyuternaya-programma-richarda-allina-w5sxd-dlya-slezheniya.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-150202-professionalno-proizvodstvennaya-podgotovka-s-semestrovim-otchetom.html
 • testyi.bystrickaya.ru/654-plan-grafik-meropriyatij-proekta-sohranenie-i-ukreplenie-zdorovya-shkolnikov.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/ocenka-putej-resheniya-chechenskoj-problemi-v-gruppah-molodezhi-s-raznim-urovnem-obrazovaniya-v-.html
 • tests.bystrickaya.ru/koncepciya-razvitiya-turizma-i-otdiha-v-pereslavskom-municipalnom-rajone-yaroslavskoj-oblasti-na-2009-2025-godi.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/razvitie-socialnogo-povedeniya-averin-vyacheslav-afanasevich.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/kontrolnie-voprosi-metodicheskie-ukazaniya-programma-reshenie-tipovih-zadach-i-kontrolnie-zadaniya-dlya-studentov.html
 • books.bystrickaya.ru/distancionnoe-obrazovanie-v-rossijskom-ispolnenii-elena-ulickaya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-teoriya-avtomaticheskogo-upravleniya-cikl.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/primer-ispolzovaniya-akkreditiva-pri-sdelkah-s-nedvizhimostyu.html
 • testyi.bystrickaya.ru/aza-tlnde-oitpajtin-mektepterde-memlekettk-tld-mtn-arili-megertu-zholdari-bajtanaeva-moldalieva-d.html
 • textbook.bystrickaya.ru/kak-vospitivat-rebenka-uzhivaniya-semi-i-detej-l-n-mickevich-n-s-govzich-s-s-moliboshko-izdano-pri-podderzhke.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/konspekt-integrirovannogo-uroka-tema-pred-likom-svyashennoj-prirodi.html
 • college.bystrickaya.ru/2-sistema-upravleniya-institutom-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-nou-vpo-irkutskij-institut-mezhdunarodnogo-turizma.html
 • shpora.bystrickaya.ru/vsevolod-sergeevich-solovev-stranica-7.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-raboti-ministerstva-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti-na-ipolugodie-2012-g-yanvar.html
 • lecture.bystrickaya.ru/64-opredelenie-oshibki-viborochnoj-srednej-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • testyi.bystrickaya.ru/75-otvetov-k-gosu-kafedri-teoriya-i-praktika-upravleniya-ugtu-upi-chast-9.html
 • pisat.bystrickaya.ru/srednee-spec-plan-otchet-municipalnogo-uchrezhdeniya-yuzhno-sahalinskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/perechen-voprosov-i-tem-po-formam-kontrolya-voprosi-dlya-podgotovki-k-ekzamenu.html
 • report.bystrickaya.ru/inzhenernaya-podgotovka-territorii-generalnij-plan-krasnoselovskogo-selskogo-poseleniya-petropavlovskogo-municipalnogo-rajona.html
 • znanie.bystrickaya.ru/43-usloviya-ekspluatacii-i-deklaraciya-o-sootvetstvii-rukovodstvo-soderzhit-informaciyu-o-sostoyanii-konvejera-na.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.